LACTISM: Mycoremediation

LAKTISMUS: Mykoremediace / LACTISM: Mycoremediation
Tamara Moyzes & Shlomi Yaffe

Instalace: socha zo živých hub, kresba myceliami na papíře, sledovací systém
Installation: living mushrooms sculpture, Mycelium drawing on paper, tracking system
2023

Projekt LAKTISMUS: Mykoremediace (z řeckého mycos = houba
a latinského remedium = obnovení rovnováhy) upírá pozornost na otázku environmentální nespravedlnosti, ke které dochází (nejenom) v našem středoevropském prostoru v souvislosti s politikou sociálního vyloučení. Dílo tematizuje odsouvání nepohodlných romských obyvatel a komunálního odpadu za hranice obcí na mnoha místech Slovenska. Autoři vychází z výzkumu realizovaného interdisciplinárním teamem pod záštitou Centra společenských a psychologických věd SAV v roce 2022, jež dokumentuje toxické dopady této praxe na místní ekosystém, interetnické sociální vazby a životy obyvatel odsunutých na okraj společnosti.
Živým akterém instalace jsou mycelia (houbová vlákna), která v průběhu výstavy pomalu „požírají“ vystavené objekty. Texty na zdi popisující environmentální zkázu a sociální anomii se postupně stávají nečitelnými, a stejně tak mizí i červené body na mapě Slovenska označující zamořené obce osídlené Romy. V kontextu Evropy 21. století se jedná o absurdně bolestná fakta, která bohužel zůstávají většinovou společností stále přehlížena (podrobněji v přiloženém textu) a v ostatních vyvolávají pocit beznaděje. Tamara Moyses a Shlomi Yaffe proto na výstavě Seno, sláma, skládka symbolicky napravují tuto nespravedlnost prostřednictvím nekontrolovatelného růstu mycelií, jakési biologické sítě, která potírá nerovnosti a etnickou segregaci.

Dílo vzniklo ve spolupráci s umělcem Jakubem Rajnochem.
Partneři: Kampus Hybernská, Kavárna Hlína, Farma Hlína

The work was created in collaboration with the artist Jakub Rajnoch.
Partners: Kampus Hybernská, Kavárna Hlína, Farma Hlína

 

Dílo bylo vystaveno na výstavě:
Seno, sláma, skládka
28. března 2023 18:00 – 3. května 2023 19:00

Galerie Václava Špály

Výstavvu uskutečnila Společnost Jindřicha Chalupeckého

Citace:
Škobla, Daniel, and Richard Filčák, eds. Odpad jako sociálný problém vo vylúčených rómskych osídleniach [Waste as a Social Problem in the Excluded Localities Inhabited by Roma]. Bratislava: Centrum spoločenských a psychologických vied SAV, v. v. i., Ústav etnológie a sociálnej antropológie SAV, v. v. i., 2022.

Filčák, Richard. “Environmental Justice in the Slovak Republic: The Case of the Roma Ethnic Minority.” PhD. thes., Central European University, 2007.

LACTISM: Mycoremediation
Tamara Moyzes & Shlomi Yaffe

living fungal sculpture, drawing of mycelium on paper, surveillance system
ä2023

The project LACTISM: Mycoremediation (from the Greek mycos = fungus, and the Latin remedium = restoring balance) focuses on the issue of environmental injustice that occurs in the context of social exclusion policies (not only) in our region of Central Europe. The work addresses the practice common in many places in Slovakia of displacing inconvenient Romani inhabitants and municipal waste beyond city limits. The authors draw on research carried out by an interdisciplinary team under the auspices of the Centre of Social and Psychological Sciences at the Slovak Academy of Sciences in 2022, which documents the toxic effects of this practice on the local ecosys-tem, inter-ethnic social ties, and the lives of marginalised residents. The living actors of the installation are mycelia (fungal filaments), which will slowly “feed on” the exhibited objects over the course of the exhibition. The texts on the wall describing environmental devastation and social anomie will gradually become illegible, and the red dots on the map of Slovakia marking the polluted villages populated by Roma will slowly disappear as well. In the context of twenty-first-century Europe these are absurdly painful facts that unfortunately remain

ignored by majority society (see the attached text for details) while evoking a sense of hopelessness in others. Therefore, in the exhibition Hay, Straw, Dump, Tamara Moyzes and Shlomi Yaffe symbolically rem-edy this injustice through the uncontrollable growth of mycelia, a kind of biological network that combats inequality and ethnic segregation.ignored by majority society (see the attached text for details) while evoking a sense of hopelessness in others. Therefore, in the exhibition Hay, Straw, Dump, Tamara Moyzes and Shlomi Yaffe symbolically rem-edy this injustice through the uncontrollable growth of mycelia, a kind of biological network that combats inequality and ethnic segregation.

—The work was created in collaboration with artist Jakub Rajnoch. Partners: Kampus Hybernská, Kavárna Hlína, Farma Hlína

The work was exhibited at the exhibition:
Hay, straw, dump
28 March 2023 18:00 – 3 May 2023 19:00

Gallery of Václav Špála

The construction was carried out by the Jindřich Chalupecký Company

Source:
Škobla, Daniel, and Richard Filčák, eds. Opad jako sociálný problém vo vylúčených rómskych osídleniach [Waste as
a Social Problem in the Excluded Localities Inhabited by Roma]. Bratislava: Centrum spoločenských a psychologických vied SAV, v. v. i., Ústav etnológie a sociálnej antropológie SAV, v. v. i., 2022.

Filčák, Richard. Environmental Justice in the Slovak Republic: The Case of the Roma Ethnic Minority. PhD. thes., Central European University, 2007.