My media profile

Tamara Moyzes
“Můj mediální profil”
Installation, photomontage, video, fake news
2018

(for English scroll down)

„Kdo vstoupí do veřejného prostoru, a je nějak zaznamenán, vytváří novou postavu, novou identitu. Avatara. Ztrácí do značné míry kontrolu nad tím, jakou charakteristiku taková postava získá a jak se proměňuje. To není nic nového. V digitálním prostoru dostává tento efekt novou dynamiku. Nejen že postava může měnit svou charakteristiku velmi rychle. Celkový obraz takové postavy může být ve stejném okamžiku naprosto protichůdný. V různých podáních může taková postava personifikovat naprosto odlišné světonázory.“
Bohumil Kartous, expert na vzdělávání a vedoucí komunikace a analytik EDUin

Kurátor: Jiří Ptáček
Architekt výstavy: Dany Ziss
Plakát a grafický design: Shlomi Yaffe
Grafická podpora: Martin Kadlečík
Fotografie: Shalev Man
Makeup: Patrik Grunza

Svými texty k výstavě Můj mediální profil přispěli:
Ivo Bystřičan, dokumentarista, Terezie Dubinová, hebraistka a astroterapeutka, Vít Havránek, teoretik umění a kurátor, Bohumil Kartous, expert na vzdělávání, František Kostlán, publicista hudebník, Milan Mikuláštík, umělec a kurátor, Jiří Procházka, psycholog, Ondřej Slačálek, politolog a publicista, Jakub Szántó, novinář a televizní reportér, Martin Šmok, dokumentarista a historik, Marina Vohralík Šternová, šéfredaktorka revue Prostor, PhDr. Barbora Vegrichtová, Ph.D.,MBA, bezpečnostní expertka.

Texty ke stažení

Projekt vznikl na základě výzkumné grantové soutěže AVU na rok 2018
Zvláštní poděkování patří Marině Vohralík Šternové, Tomášovi Alnerovi, Dušanovi Záhoranskému a Pavle Scerankové

Tamara Moyzes
“My media profile”
Instalace, fotomontáž, video, fake news
2018

„Whoever enters the public space, and is recorded, creates a new character, a new identity. Avatar. To a certain extent, he loses control over the process that shapes the new identity. It’s nothing new. In the digital space, this effect is getting new dynamics. Not only that this identity can change its characteristics very quickly. The overall picture of such character can be at the same time totally contradictory. In various situations, such characters can represent completely different worldviews. “
Bohumil Kartous, an expert on education and communications manager and analyst at EDUin

Curator: Jiří Ptáček
Design of the exhibition: Dany Ziss
Poster and graphic design: Shlomi Yaffe
Graphical support: Martin Kadlečík
Photos: Shalev Man
Makeup: Patrik Grunza

Texts for the exhibition were provided by:
documentarist Ivo Bystřičan, astrological therapist Terezie Dubinová, curator Vít Havránek expert on education Bohumil Kartous, publicist František Kostlán, artist and curator Milan Mikuláštík, psychologist Jiří Procházka, political scientist Ondřej Slačálek, journalist Jakub Szántó, historian Martin Šmok, editor in chief of revue Prostor Marina Vohralík Stern, security expert Barbora Vegrichtová.

The project was created on the basis of the AVU Research Grant Competition for 2018.
Special thanks to Marina Vohralík Šternová, Tomas Alner, Dušan Záhoranský and Pavla Sceranková

Curator speech:
https://www.youtube.com/watch?v=nB4FyH72mX4

Media:
https://artalk.cz/2019/04/17/jak-se-opava-ubranila-artivismu-tamary-moyzes/
http://www.kampushybernska.cz/2018/12/09/tamara-moyes-my-media-profile/